VLEČKOVÉ SLUŽBY

Spoločnosť ponúka balík vlečkových služieb, t.j. zabezpečenie komplexnej starostlivosti o vlečku a zabezpečenie výkonov súvisiacich s vlečkou po stránke prevádzkovej, dopravnej, prepravnej i legislatívnej:

 • doprava po koľajisku vlečky,
 • odborný stavebno-udržiavací dohľad,
 • organizovanie dopravy na vlečke,
 • komerčné úkony,
 • zabezpečenie činností v zmysle platnej legislatívy,
 • iné doplnkové služby (kosenie trávnatých porastov v ochrannom pásme dráhy, mazanie výhybiek, čistenie prechodov a prejazdov od blata, kamenia, ľadu, námrazy a iných nečistôt, ktoré vznikli pri bežnej prevádzke...)

Spoločnosť ponúka nasledujúci rozsah vlečkových služieb:

 • Prípojová prevádzka – pristavovanie vozňov z celoštátnej dráhy na odovzdávkové miesto na vlečke podľa časových požiadaviek zákazníka.
 • Vlečková prevádzka – pristavovanie vozňov z miesta odovzdávky na manipulačné miesta na vlečke a ich odsun späť a zabezpečovanie posunu na vlečke. Rozsah vlečkovej prevádzky zabezpečí naša spoločnosť podľa technologických potrieb zákazníka.
 • Prevádzkovanie vlečky – celková starostlivosť o vlečku, vykonávanie stavebno-udržiavacích dohľadov, organizácia dopravy na vlečke, zabezpečenie odborne, zdravotne a psychicky spôsobilého personálu, HDV ktoré spĺňajú všetky legislatívne a technické podmienky vstupu na železničnú trať, zabezpečenie dodržania ustanovení platnej legislatívy SR – tvorba príslušných predpisov potrebných pre prevádzkovanie vlečky, obstaranie všetkých náležitostí v zmysle zákonných úprav platných v SR.
 • Prepravné vlečkové služby – objednávanie vozňov, polepovanie vozňov, plombovanie vozňov, spisovanie prepravných dokladov, podanie zásielok na prepravu, poradenstvo v oblasti vlečkových služieb.

Spoločnosť taktiež ponúka čiastočný outsourcing založený výlučne na potrebách zákazníka (poradenstvo, dodanie personálu, technológie).

Čo získate využitím outsourcingu vlečkových služieb?

 • Zjednodušenie administratívnych postupov a technologickej náročnosti výrobného procesu.
 • Lepšiu možnosť zamerať sa na core business Vašej spoločnosti.
 • Komplexný servis v nadštandardnej kvalite.
 • Časovo prispôsobené zabezpečovanie vlečkových služieb podľa Vašich požiadaviek.
 • Ekologicky bezpečnú prevádzku.
 • Maximálnu flexibilitu.
 • Zjednodušenie styku s dopravcami.
 • Spoľahlivého a skúseného partnera.

SLUŽBY

PREPRAVA UCELENÝCH VLAKOV

VLEČKOVÉ SLUŽBY

PRENÁJOM NÁKLADNÝCH VOZŇOV

BUDAMAR GROUP