Zimná fotosúťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Pravidlá fotosúťaže:

1 ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Obchodné meno: BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
Sídlo: Horárska 12, 821 09 Bratislava
IČO: 35 736 046)
DIČ: 2020269702
IČ DPH: SK2020269702
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3067/B
(ďalej len „organizátor“)

2 TERMÍN KONANIA SÚTAŽE

Súťaž sa uskutoční v období od 1.11.2020 do 28.2.2021 . V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3 PREDMET SÚŤAŽE

Predmetom súťaže je zaslanie vlastnej fotografie odfotenej v období kedy trvá súťaž v digitálnej forme a v originálnom rozlíšení (nie zmenšené snímky) vo formáte jpg na emailovú adresu event@budamar.sk. Na fotografii nesmie byť uvedená žiadna vodotlač.
Pre zaradenie do súťaže je podmienkou, aby každý uchádzač v emaile uviedol svoje meno, priezvisko a popis k fotografii (miesto a dátum kedy bola fotka fotená).
Fotografie, ktorými sa súťažiaci zapojili do súťaže budú využité na propagačné a reklamné účely spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s. a zaslanými fotografiami dáva autor tejto fotografie spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s. práva na jej využitie na tieto účely.
Autor fotografie zároveň nesie plnú zodpovednosť za obsah zaslanej fotografie.
Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže s ľubovoľným počtom fotografií.
Každý súťažiaci v rámci súťaže môže získať iba jednu výhru.

4 ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Účastníkmi súťaže sú súťažiaci, ktorí poslali vlastnú fotografiu na horeuvedený email a je v súlade s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“).
Zo súťaže budú vylúčení tí súťažiaci, ktorí nesplnia podmienky súťaže a tí, ktorí budú konať v rozpore s pravidlami súťaže a v rozpore s dobrými mravmi. Ak sa aj dodatočne zistí, že výherca vyhral a konal v rozpore s dobrými mravmi alebo porušil pravidla súťaže, nevznikne mu nárok na výhru (ďalej len „výherca“).

5 POROTA

Výhercovia súťaže sú zvolení na základe hlasovania poroty.
Zloženie poroty pozostáva z piatich členov - predstavenstva spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
Rozhodnutie poroty bude nemenné a nemožno sa proti nemu odvolať.

6 VYHLÁSENIE VÝHERCOV A OBOZNÁMENIE O VÝHRE

Vyhlásenie výhercov sa uskutoční do 30.3.2021 na webovej stránke www.budamar.sk, facebookovom profile a na profile LinkedIn.
Výherca bude priamo kontaktovaný prostredníctvom emailu. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Namiesto neho bude hlasovaním poroty vybraný iný výherca.
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť meno a priezvisko výhercu na webovej stránke www.budamar.sk, facebookovom profile a na profile LinkedIn.
Súčasťou prvého miesta je aj jazda na rušni Siemens Vectron. Táto jazda sa bude dohadovať individuálne na základe časových možností organizátora aj výhercu.
Organizátor a výherca sa budú snažiť nájsť najvhodnejší spôsob na výber miesta ,,nástupu´´ na rušeň aj na miesto ,,výstupu´´ Výherca je povinný sa striktne riadiť prevádzkovými predpismi dopravcu, pokynmi rušňovodiča, prípadne pokynmi iného zástupcu spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s. Rovnako je výherca povinný dodržiavať platné predpisy na sieti ŽSR. Uplatnenie výhry je na vlastnú zodpovednosť a spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s.nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, úraz či inú ujmu spôsobenú počas jazdy na rušni.

7 VÝHRY

1.miesto: Exkluzívny elektrický model rušňa Siemens Vectron BUDAMAR GROUP a jazda na rušni Vectron BUDAMAR GROUP
2.miesto: Ročné predplatné programu na úpravu fotografií Adobe Light Room
3. miesto: Batoh na fotoaparát a príslušenstvo

8 ZMENA PODMIENOK SÚŤAŽE

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, súťaž odložiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť.

9 SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov spracovaných v tejto súťaži je spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s. so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 35 736 046.
Súťažiaci za základe svojej účasti v súťaži berie na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov, a to v rozsahu: meno, priezvisko a emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“).

10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou a nie je na ne právny nárok.
Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť výhru výhrou podobného typu v rovnakej hodnote.
Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky, a súčasne organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

 

V Bratislave, dňa 30.10.2020